Povinně zveřejňované informace

Ke stažení:
Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Název

Obec Pozděchov

Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Pozděchov. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Kontaktní spojení

Obec Pozděchov
Pozděchov 215
756 11 Valašská Polanka
Telefon: 571 456 010
e-mail: pozdechov@volny.cz
www.obecpozdechov.cz
datová schránka: x2kb3ct

Organizační struktura

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Účetní, evidence obyvatel, administrativa
 • Zastupitelstvo obce Pozděchov má 9 členů

Bankovní spojení

Č.ú.: 8623 851/0100, Komerční Banka Vsetín

00304204

DIČ:

neplátce DPH

Žádost o informaci můžete podat

 • Osobně v kanceláři Obce Pozděchov
 • Písemně na adresu: Obec Pozděchov, 756 11 Pozděchov 215
 • Využít služeb elektronické podatelny (pozdechov@volny.cz)
 • Datovou schránkou – IDS : x2kb3ct

Informace se zveřejňují těmito způsoby

 • Na úřední desce obecního úřadu
 • Na elektronické úřední desce
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • ve Zpravodaji obce Pozděchov
 • na informačních tabulích

Zveřejňované informace

 • obecně závazné vyhlášky Obce Pozděchov
 • rozpočet Obce Pozděchov
 • závěrečný účet Obce Pozděchov

Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účely zákona č. 106/19999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Pozděchov, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována na podatelně.
Z podání musí být zřejmé:
 • kdo ji činí – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa)
 • jaká informace je požadována
 • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Pozděchov)
 • neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
 • lhůta k vyřízení žádosti dle zákona 106/1999 je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací: Návody na řešení životních situací jsou popsány na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 274/2012 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Obecně závazné vyhlášky obce Pozděchov

Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady
 • Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu
 • Správní poplatky: zákon č. 274/2012 Sb. ze dne 18.července 2012, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Pozděchov
Pozděchov 192
756 11
e-mail: zspozdechov@volny.cz
web: https://www.skolapozdechov.cz/

Poskytnuté informace

Výroční zprávy o poskytování informací